แผนงาน นโยบาย การดำเนินงาน2566

พิเศษ


กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ ป้องกันโรค เวชปฏิบัติครอบครัว สิงหาคม 2566

เยี่ยมบ้านสิงหาคม 2566

1691486651252
1691486669255
1691730466503
1691486700051
1691486690627
1691486738776
1691730468135
1691730471653
1692176650799
1691730475181
1692176651578
1692176662999
1692176667720
1692739592614
1692739593161
1692739595292
1692739596934
1692739618893
1692739620278
1692739620527
1692739649776
1692837856079
1692837860728
1693435533015
1693435568265
1693435594478
1693436002482
1693436042960
IMG20230807122126
IMG20230817140251
IMG20230817142835
IMG20230817142915
IMG20230830110706
1691486651252 1691486669255 1691730466503 1691486700051 1691486690627 1691486738776 1691730468135 1691730471653 1692176650799 1691730475181 1692176651578 1692176662999 1692176667720 1692739592614 1692739593161 1692739595292 1692739596934 1692739618893 1692739620278 1692739620527 1692739649776 1692837856079 1692837860728 1693435533015 1693435568265 1693435594478 1693436002482 1693436042960 IMG20230807122126 IMG20230817140251 IMG20230817142835 IMG20230817142915 IMG20230830110706

กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ ป้องกันโรค เวชปฏิบัติครอบครัว กรกฎาคม 2566

ทีมสหวิชาชีพ รพ.สต.บ้านแพงใหญ่ ออกเยี่ยมบ้านเสริมสร้างสุขภาพ ป้องกันโรค ติดตามประเมินอาการ วางแผนรักษาต่อเนื่องผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียงในพื้นที่ ห้วงเดือน กรกฎาคม 2566

โครงการเฝ้าระวังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรัง และกลุ่มเสี่ยงสูง ปี 2566

รพ.สต.บ้านแพงใหญ่ ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แพงใหญ่ ดำเนินงานขับเคลื่อนภารกิจ ตามโครงการเฝ้าระวังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรัง และกลุ่มเสี่ยงสูง ปี 2566 เป้าหมาย ผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรังจำนวน 13 หมู่บ้าน 390 ราย โดยออกให้บริการเชิงรุก  13 วัน ในระหว่างวันที่ 1-27 กรกฎาคม 2566

โครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบลดการใช้สารเคมีภาคเกษตรกรรมบ้านแพงและ โนนดอนกลอย 2566

โครงการสารเคมีม.7และ 9

IMG20230706094815 (Copy)
IMG20230706094811 (Copy)
IMG20230704101007
IMG20230706094858 (Copy)
IMG20230704094706 (Copy)
IMG20230704093906 (Copy)
1688453226905
1688453046152
1688453189949
1688453044980
1688453036554
1688453028417
1689325393098
IMG20230706094815 (Copy) IMG20230706094811 (Copy) IMG20230704101007 IMG20230706094858 (Copy) IMG20230704094706 (Copy) IMG20230704093906 (Copy) 1688453226905 1688453046152 1688453189949 1688453044980 1688453036554 1688453028417 1689325393098

โครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบลดการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรมบ้านแสงและหนองดินจี่ ประจำปี 2566

รณรงค์สารเคมี

IMG20230629085445_2
IMG20230629085552_2
IMG20230629085613_2
IMG20230629090658_2
IMG20230629085727_2
IMG20230629090300_2
IMG20230629091328_2
IMG20230629092332_2
IMG20230629092708_2
IMG20230629092644_2
IMG20230629092410_2
IMG20230629092309_2
IMG20230629092720_2
IMG20230629095200_2
IMG20230629093602_2
IMG20230630084431_2
IMG20230630084929_2
IMG20230630084010_2
IMG20230629095513_2
IMG20230630083331_2
IMG20230630084022_2
IMG20230630085121_2
IMG20230630085125_2
IMG20230629085445_2 IMG20230629085552_2 IMG20230629085613_2 IMG20230629090658_2 IMG20230629085727_2 IMG20230629090300_2 IMG20230629091328_2 IMG20230629092332_2 IMG20230629092708_2 IMG20230629092644_2 IMG20230629092410_2 IMG20230629092309_2 IMG20230629092720_2 IMG20230629095200_2 IMG20230629093602_2 IMG20230630084431_2 IMG20230630084929_2 IMG20230630084010_2 IMG20230629095513_2 IMG20230630083331_2 IMG20230630084022_2 IMG20230630085121_2 IMG20230630085125_2

โครงการเฝ้าระวัง โรคแทรกซ้อนตา เท้า ผู้ป่วยเบาหวาน ปี 2566

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 รพ.สต.บ้านแพงใหญ่ ได้ดำเนินการตามโครงการเฝ้าระวัง โรคแทรกซ้อนตา เท้า ผู้ป่วยเบาหวาน ปี 2566 โดยได้รับงบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แพงใหญ่มีผู้มารับบริการ จาก 13 หมู่บ้าน  ครบตามเป้าหมายโครงการ

ตรวจจอประสาทตา ปี 2566

119984 (Copy)
2 (Copy)
119988 (Copy)
119987 (Copy)
334704 (Copy)
334707 (Copy)
334708 (Copy)
334710 (Copy)
334711 (Copy)
334712 (Copy)
334713 (Copy)
334714 (Copy)
334715 (Copy)
LINE_ALBUM_ตรวจตา_๒๓๐๖๒๗ (Copy)
LINE_ALBUM_ตรวจตาสำหรับผู้ป่วยเบาหวานประจำปี 27666_ (Copy)
119984 (Copy) 2 (Copy) 119988 (Copy) 119987 (Copy) 334704 (Copy) 334707 (Copy) 334708 (Copy) 334710 (Copy) 334711 (Copy) 334712 (Copy) 334713 (Copy) 334714 (Copy) 334715 (Copy) LINE_ALBUM_ตรวจตา_๒๓๐๖๒๗ (Copy) LINE_ALBUM_ตรวจตาสำหรับผู้ป่วยเบาหวานประจำปี 27666_ (Copy)

ติดตามสอบสวน ควบคุมป้องกันโรคติดต่อ

วันศุกร์ ที่ 23 มิถุนายน 2566 ท่านมรกต ลอยนวล ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเหล่าเสือโก้ก พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สสอ.เหล่าเสือโก้ก ออกตรวจเยี่ยมเสริมพลัง ทีมงานอสม.ในชุมชนบ้านจิกหมู่ 6 และร่วมกิจกรรมรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 3 เดือนมิถุนายน ประจำปี 2566

รับนิเทศงานระดับอำเภอ 1/2566

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น.ท่านธีรวัฒน์ วีระพันธ์ สสอ.เหล่าเสือโก้กและคณะได้ออกมาเยี่ยมเสริมพลัง พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานสาธารณสุขปี 2566ที่ รพ.สต.บ้านแพงใหญ่ วันนี้ครับ..