รับนิเทศงานระดับอำเภอ 1/2566

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น.ท่านธีรวัฒน์ วีระพันธ์ สสอ.เหล่าเสือโก้กและคณะได้ออกมาเยี่ยมเสริมพลัง พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานสาธารณสุขปี 2566ที่ รพ.สต.บ้านแพงใหญ่ วันนี้ครับ..

ผู้บริหาร อบจ.ร่วมประชุมมอบนโยบายในการทำงานให้ อสม.

วันที่ 7 ธ.ค. ุ65 เวลา 10.30 น. นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายก อบจ.อุบลราชธานี มอบหมายให้นายประสพ สารสมัคร ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านการสาธารณสุข อบจ.อุบลราชธานี ออกตรวจเยี่ยม พร้อมทั้งมอบนโยบายแนวทางการบริหารและปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแพงใหญ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จึงขอขอบคุณท่านมา ณ.โอกาสนี้

อบจ.ร่วมประชุม อสม

44934
44929
44932
44931
44927
44926
245196

เยี่ยมบ้าน ดูแลด้วยหัวใจ บริการดุจญาติมิตร

คณะเจ้าหน้าที่ ทีมสหวิชาชีพ รพ.สต.บ้านแพงใหญ่ ออกเยี่ยมบ้านติดตามให้กำลังใจ วางแผนการรักษา ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ในชุมชน

01
01_4
01_2
01_5
01_6
01_3
01_9
01_8
01_7
01_10
01_11
01_13
01_12
01_15
01_16
01_14
01 01_4 01_2 01_5 01_6 01_3 01_9 01_8 01_7 01_10 01_11 01_13 01_12 01_15 01_16 01_14

แผนให้บริการเชิงรุกในชุมชน มิถุนายน 65