อสม.หนองเป็ด ม.4

เรื่องล่าสุด

กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ ป้องกันโรค เวชปฏิบัติครอบครัว สิงหาคม 2566

เยี่ยมบ้านสิงหาคม 2566

1691486651252
1691486669255
1691730466503
1691486700051
1691486690627
1691486738776
1691730468135
1691730471653
1692176650799
1691730475181
1692176651578
1692176662999
1692176667720
1692739592614
1692739593161
1692739595292
1692739596934
1692739618893
1692739620278
1692739620527
1692739649776
1692837856079
1692837860728
1693435533015
1693435568265
1693435594478
1693436002482
1693436042960
IMG20230807122126
IMG20230817140251
IMG20230817142835
IMG20230817142915
IMG20230830110706
1691486651252 1691486669255 1691730466503 1691486700051 1691486690627 1691486738776 1691730468135 1691730471653 1692176650799 1691730475181 1692176651578 1692176662999 1692176667720 1692739592614 1692739593161 1692739595292 1692739596934 1692739618893 1692739620278 1692739620527 1692739649776 1692837856079 1692837860728 1693435533015 1693435568265 1693435594478 1693436002482 1693436042960 IMG20230807122126 IMG20230817140251 IMG20230817142835 IMG20230817142915 IMG20230830110706
  1. กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ ป้องกันโรค เวชปฏิบัติครอบครัว กรกฎาคม 2566 ใส่ความเห็น
  2. โครงการเฝ้าระวังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรัง และกลุ่มเสี่ยงสูง ปี 2566 ใส่ความเห็น
  3. โครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบลดการใช้สารเคมีภาคเกษตรกรรมบ้านแพงและ โนนดอนกลอย 2566 ใส่ความเห็น
  4. โครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบลดการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรมบ้านแสงและหนองดินจี่ ประจำปี 2566 ใส่ความเห็น
  5. โครงการเฝ้าระวัง โรคแทรกซ้อนตา เท้า ผู้ป่วยเบาหวาน ปี 2566 ใส่ความเห็น
  6. ติดตามสอบสวน ควบคุมป้องกันโรคติดต่อ ใส่ความเห็น
  7. เยี่ยมบ้านเชิงรุกในชุมชน ใส่ความเห็น
  8. ภาพกิจกรรมป้องกันควบคุมไข้เลือดออก 2566 ใส่ความเห็น
  9. รับนิเทศงานระดับอำเภอ 1/2566 ใส่ความเห็น