อสม.โนนดอนกลอย ม.9

เรื่องล่าสุด

  1. รับนิเทศงานระดับอำเภอ 1/2566 ใส่ความเห็น
  2. ผู้บริหาร อบจ.ร่วมประชุมมอบนโยบายในการทำงานให้ อสม. ใส่ความเห็น
  3. เยี่ยมบ้าน ดูแลด้วยหัวใจ บริการดุจญาติมิตร ใส่ความเห็น
  4. เยี่ยมบ้านเชิงรุกในชุมชน ใส่ความเห็น
  5. ประชาคมหมู่บ้าน ร่วมกับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ใส่ความเห็น
  6. สรุปผลงานวัคซีนรายหมู่บ้าน ใส่ความเห็น
  7. แผนให้บริการเชิงรุกในชุมชน มิถุนายน 65 ใส่ความเห็น
  8. กระตุ้นเข็ม 3 รพ.สต.แพงใหญ่ ใส่ความเห็น
  9. รณรงค์ตรวจจอประสาทตา ปี 2565 ใส่ความเห็น