-คลินิก ทันตกรรม

 

  • งดให้บริการชั่วคราว เนื่องจากอยู่ในระยะถ่ายโอนภารกิจ เข้า อบจ. บุคคลากร ไม่เพียงพอ จนท.ย้ายไป รพ. (รอการสรรหาบุคลากรจาก อบจ.)