-คลินิคโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

วิสัยทัศน์คลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

เป็นคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ให้บริการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูตามมาตรฐานวิชาชีพ   แบบองค์รวม   ผู้รับบริการพึงพอใจ สานสายใยเครือข่ายชุมชน

เป้าประสงค์

 1. ผู้ป่วย สามารถควบคุมสภาวะของโรคได้ตามค่าเป้าหมาย

 2. ลดภาวะแทรกซ้อนของโรคระบบหลอดเลือด

 3. ผู้มารับบริการใน 4 โรคเป้าหมายหลัก  สามารถควบคุม และป้องกันปัจจัยเสี่ยงได้ หรืออาการดีขึ้น

 4. ลดการนอนโรงพยาบาลโดยไม่ได้คาดการณ์ล่วงหน้า

 5. ลดอัตราเสียชีวิตที่สัมพันธ์โดยตรงจากโรคเรื้อรังในผู้ป่วยอายุ 30-70 ปี

จุดเน้นการพัฒนา

 1. พัฒนาคุณภาพในกระบวนการจัดการและการดูแลรักษาโรคเรื้อรัง

 2. พัฒนาคลินิกคุณภาพตามแนวทางการดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง : primary prevention, secondary prevention, tertiary prevention

 3. พัฒนาระบบบริการเพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการและการดูแลรักษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

 4. การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลต่อเนื่องของทีม   สร้างความร่วมมือกับชุมชน และเครือข่ายที่รับผิดชอบในระบบการดูแลต่อเนื่อง

 5. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ

ปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินงาน

 1. นโยบายในการดำเนินงานที่ชัดเจน และการได้รับการ สนับสนุนจากทีมบริหารในการดำเนินงาน

 2. การทำงานเป็นทีม ความร่วมมือของทีมสหสาขาวิชาชีพ

 3. การมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย อปท.

 4. การพัฒนาแนวทางปฏิบัติ และทบทวนระบบการดูแลผู้ป่วยสม่ำเสมอ

 5. การดำเนินงานของทีมดูแลต่อเนื่อง และหมอครอบครัว

 6. ชมรม อสม.ที่เข้มแข็งและสนับสนุนการดำเนินงาน

 

โรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง เป็นโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในเขตอำเภอเหล่าเสือโก้กเป็นโรคซึ่งเป็นผลมาจากทั้งกรรมพันธุ์และความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภค การออกำลังกาย ผลกระทบจากการเจ็บป่วยส่งผลเสียต่อทั้งระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน ตลอดจนประเทศชาติ ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และเศรษฐกิจ
โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้กตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวเพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานมีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น ลดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น โรคไต โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง ภาวะแทรกซ้อน ทางตา ตาบอด ภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังที่เส้นประสาท ฯลฯ โดยจัดให้

 • มีระบบการป้องกัน และลดจำนวนผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ โดยการคัดกรอง

 • ให้คำแนะนำด้านสุขภาพในการดูแล ป้องกันตนเองในกลุ่มเสี่ยง และผู้ป่วยเบาหวานสามารถดูแล ส่งเสริมสุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสม

 • ผุ้ป่วยได้รับการรักษาพยาบาลแบบองค์รวม โดยทีมสหวิชาชีพ มีสุขภาวะที่ดีใกล้เคียงกับคนปกติ ภายในบริบทของชุมชนที่เอื้อต่อภาวะสุขภาพ

 • พัฒนาหน่วยบริการแม่ข่ายโดยมีแพทย์ออกปฏิบัติงานและรับส่งต่อผู้ป่วยเบาหวาน และความดันโลหิตสูงที่ ไม่สามารถควบคุมระดับน้ําตาลได้

คลินิกเบาหวาน คลินิกความดันโลหิตสูง ใน ผู้ป่วยที่ลงทะเบียนรายใหม่มีการทำกลุ่มสุขศึกษาในลักษณะกลุ่มช่วยเหลือตนเอง(Self Help Group)โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ประกอบด้วย พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบำบัด และนักโภชนากร