รับฝากไฟล์ รพ.สต.บ้านแพงใหญ่ สังกัด อบจ.อุบลราชธานี